PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING 'T ALVERTJE
 
't Alvertje is gevestigd te Opheusden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156124. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens 't Alvertje verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
 
1.   GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
 
1.1 't Alvertje verwerkt (mogelijk) hierna genoemde gegevens van u indien u:
a.    zich inschrijft / aanmeldt als lid bij 't Alvertje;
b.    een vergunning of dienst afneemt bij 't Alvertje (zoals een abonnement op onze magazines of  
       nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen
       e.d.);
c.    contact met ons opneemt (b.v. via email, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
 
1.2  't Alvertje verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 
a.    voorletters, voornaam en naam;
b.    geboortedatum;
c.    adres;
d.    e-mailadres;
e.    telefoonnummer;
f.     leeftijd;
g.    geslacht;
h.    rekeningnummer(s)
i.     het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
j.     en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de
       hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren,
       hengelsportresultaten e.d.);  
k.    browsercookies.
 
1.3 't Alvertje kan deze gegevens gebruiken om:
  • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
  • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
  • voorlichting (informatievoorziening);
  • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
  • handhaving.
 
2.   INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
 
U kunt contact opnemen met 't Alvertje per e-mail: info@hsv-alvertje.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop 't Alvertje persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in persoonsgegevens die 't Alvertje met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door 't Alvertje.
 
 
3.   BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
 
3.1 't Alvertje zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
       doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 
3.2 't Alvertje treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te
       beveiligen.
 
 
4.   DERDEN   
 
4.1 't Alvertje kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
  • Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
  • NOC*NSF waarvan 't Alvertje via Sportvisserij Nederland lid is;
  • verwerkers van Sportvisserij (voor de uitwerking van de dienstverlening);
  • personen en instanties die zich bezig houden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
4.2 't Alvertje verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1, tenzij u
      daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of 't Alvertje daartoe verplicht is op grond
      van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 
 
5.   WIJZIGINGEN 
 
      Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden    
      daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
 
Opheusden, mei 2018